PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xuyên suốt tinh thần “Phụng Sự – Chính Trực – Minh Bạch – Hợp Tác” nhân sự của TÂN THIÊN MINH ý thức được rằng chỉ trong sự hợp tác (với đồng nghiệp, với khách hàng) mọi người mới có thể hiểu nhau để từ đó có cơ hội chia sẻ, cơ hội phục vụ.

Chính trong việc chia sẻ và phục vụ, mỗi người lại có cơ hội để học hỏi nâng cao giá trị của sự hiểu biết và trải nghiệm, đồng thời đó cũng là cơ hội để sáng tạo và thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Từ lòng yêu thương muốn phụng sự, từ sự chính trực, minh bạch sẽ tạo nên sự hợp tác cởi mở, nhân sự của Tân Thiên Minh đã và sẽ luôn nâng niu niềm tin của đồng nghiệp và của khách hàng. Tân Thiên Minh hiểu rằng tinh thần phụng sự, chính trực, minh bạch đó là yếu tố để nuôi dưỡng uy tín thương hiệu.

Với TÂN THIÊN MINH, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng cốt lõi bởi cung cách ứng xử với với đồng nghiệp, với khách hàng, bởi tinh thần học hỏi sáng tạo và trải nghiệm. Và, trên hết chính là xây dựng và giữ gìn tinh thần đồng đội.

Từng nhân sự của TÂN THIÊN MINH hiểu và khao khát xây dựng sự thành công trong công việc làm chứ không phải chỉ xây dựng thành công trên một bản kế hoạch.

Ban lãnh đạo TÂN THIÊN MINH hiểu rằng con người là trung tâm phát triển bền vững, chỉ có con người và phải là con người có Ý thức mới có thể tạo nên một tập thể đẹp, một tập thể vững chắc. Do đó, các hoạt động gắn kết với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Ý thức nhân sự tại Tân Thiên Minh luôn luôn được xem trọng.